مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اصفهان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اصفهان
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 4 1
آموزش پزشکی  5 0
آموزش بهداشت  5 2
اپیدمیولوژی  3 2
اتاق عمل  5 1
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی   5 2
اقتصاد بهداشت  4 2
انگل شناسی  4 1
ایمنی شناسی   5 1
بهداشت وایمنی غذا  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  21 2
پرستاری سالمندی  3 2
پرستاری سلامت جامعه  14 1
پرستاری کودکان  16 1
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  3 1
تکنولوژی گردش خون  4 2
رفاه اجتماعی  3 1
روان پرستاری 18 2
زیست فن آوری پزشکی  3 1
ژنتیک انسانی  3 0
علوم بهداشتی در تغذیه  5 3
علوم تشریحی  4 1
علوم تغذیه  5 3
فناوری اطلاعات سلامت  3 1
فیزیک پزشکی  6 2
فیزیوتراپی  4 2
فیزیولوژی  5 1
قارچ شناسی پزشکی  4 2
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  5 2
گفتار درمانی  5 3
مامایی 6 3
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  5 2
مهندسی بهداشت حرفه ای  5 1
مهندسی بهداشت محیط  4 2
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 12 0
مهندسی پزشکی (زیست مواد ) 6 1
میکروب شناسی  5 2
شیمی دارویی 178 3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health