مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر قزوین
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر قزوین
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  3 0
انگل شناسی  3 0
بهداشت وایمنی غذا  4 1
بیوشیمی بالینی  4 0
پرستاری سالمندی  6 2
پرستاری مراقبت های ویژه  6 3
روان پرستاری 4 2
زیست فن آوری پزشکی  4 2
علوم بهداشتی در تغذیه  5 2
علوم تشریحی  3 1
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  6 2
مشاوره در مامایی  6 3
مهندسی بهداشت حرفه ای 4 4 2
مهندسی بهداشت محیط  3 1
میکروب شناسی  5 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health