مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر همدان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر همدان
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 5 1
آموزش بهداشت  5 2
اپیدمیولوژی  4 0
ارگونومی  5 0
انگل شناسی  3 0
ایمنی شناسی   2 1
بهداشت وایمنی غذا  3 1
بیوشیمی بالینی  4 2
پرستاری داخلی -جراحی  6 2
پرستاری سلامت جامعه  6 2
پرستاری کودکان  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  4 2
روان پرستاری 5 2
زیست فن آوری پزشکی  4 0
علوم تشریحی  3 2
فیزیولوژی  3 2
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  5 2
مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست(HSE) 6 2
مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 5 2
مشاوره در مامایی  8 4
مهندسی بهداشت حرفه ای  7 1
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health