مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر ایلام
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر ایلام
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 0
آموزش بهداشت  3 1
اپیدمیولوژی  3 2
انگل شناسی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  5 1
پرستاری سالمندی  5 1
علوم تشریحی  3 0
میکروب شناسی  6 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health