مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کرمان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کرمان
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 6 0
آموزش پزشکی  10 0
آموزش بهداشت  3 1
اپیدمیولوژی 3 0
ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 3 0
اقتصاد بهداشت  6 0
اکولوژی انسانی  7 2
انفورماتیک پزشکی  4 2
انگل شناسی  4 1
ایمنی شناسی   3 0
بیوشیمی بالینی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  8 2
پرستاری سلامت جامعه  3 2
پرستاری مراقبت های ویژه  6 3
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  6 0
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژِی) 3 1
روان پرستاری 5 2
ژنتیک انسانی  5 0
علوم تشریحی  4 1
فناوری اطلاعات سلامت  4 2
فیزیولوژی  4 1
قارچ شناسی پزشکی  4 0
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  10 0
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  7 0
مشاوره در مامایی  6 1
مهندسی بهداشت حرفه ای  4 2
مهندسی بهداشت محیط  5 0
میکروب شناسی  2 1
ویروس شناسی پزشکی  4 2
سم شناسی محیط  4 0
سم شناسی 177 4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health