مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کرمانشاه
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کرمانشاه
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 1
آموزش بهداشت  5 2
اپیدمیولوژی  2 1
ایمنی شناسی   3 1
بیوشیمی بالینی  4 2
پرستاری داخلی -جراحی  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  6 2
روان پرستاری 5 2
روانشناسی بالینی  4 2
علوم تشریحی  4 1
علوم تغذیه 4 2
علوم وصنایع غذائی  5 2
فیزیک پزشکی  4 0
مشاوره در مامایی  5 2
مهندسی بهداشت محیط  4 2
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 3 1
میکروب شناسی  6 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health