مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر مشهد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر مشهد
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 5 0
آموزش پزشکی  6 2
آموزش بهداشت  5 2
اقتصاد بهداشت  4 1
انگل شناسی  3 1
ایمنی شناسی   4 1
بهداشت وایمنی غذا  4 1
بینائی سنجی  5 0
بیوشیمی بالینی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  8 4
پرستاری سالمندی  4 1
پرستاری سلامت جامعه  4 1
پرستاری کودکان  5 1
پرستاری مراقبت های ویژه  5 1
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  3 0
تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 5 2
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژِی) 3 1
ژنتیک انسانی  3 0
علوم تشریحی  2 1
علوم تغذیه  6 2
فناوری تصویربرداری پزشکی 5 1
فیزیک پزشکی  5 1
فیزیوتراپی  4 1
فیزیولوژی  4 1
قارچ شناسی پزشکی  3 1
مامایی  8 2
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  4 2
مشاوره در مامایی  4 1
مهندسی بهداشت محیط  4 0
میکروب شناسی  3 1
ویروس شناسی پزشکی  3 1
سم شناسی 177 4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health