مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر مازندران
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر مازندران
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 1
ارگونومی  3 1
انگل شناسی  3 1
ایمنی شناسی   3 1
بیوشیمی بالینی  4 2
پرستاری سالمندی 4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  7 4
تاریخ علوم پزشکی  3 1
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  3 2
روان پرستاری 5 3
علوم تشریحی  4 1
قارچ شناسی پزشکی  5 3
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  5 2
مشاوره در مامایی  8 4
مهندسی بهداشت حرفه ای  3 1
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  4 2
سم شناسی 177 3 1
ترکیبات طبیعی دارویی ودریایی 176 3 1
علوم داروهای پرتوزا 180 4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health