مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر ارومیه
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر ارومیه
رشته دولتی مازاد
اپیدمیولوژی  3 0
ارگونومی  4 0
اقتصاد بهداشت  4 0
انفورماتیک پزشکی  4 0
انگل شناسی  4 1
پرستاری داخلی -جراحی  5 3
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  4 0
روان پرستاری 5 2
علوم تشریحی  3 1
علوم تغذیه  4 2
فیزیک پزشکی  4 1
فیزیولوژی  3 0
مشاوره در مامایی  5 3
مهندسی بهداشت محیط  3 0
میکروب شناسی  2 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health