مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر رفسنجان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر رفسنجان
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  3 0
اپیدمیولوژی 3 0
بیوشیمی بالینی  5 1
پرستاری داخلی -جراحی  5 2
پرستاری سالمندی  5 3
پرستاری مراقبت های ویژه  5 3
فیزیولوژی  3 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health