مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر سمنان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر سمنان
رشته دولتی مازاد
ایمنی شناسی 3 1
بیوشیمی بالینی  4 1
پرستاری اورژانس  5 1
پرستاری مراقبت های ویژه  7 2
علوم تشریحی  3 1
فیزیک پزشکی  4 0
فیزیوتراپی  6 2
فیزیو تراپی ورزش  5 0
فیزیولوژی  3 1
مهندسی بهداشت محیط  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health