مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شهرکرد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شهرکرد
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 4 1
اپیدمیولوژی  2 1
ایمنی شناسی   3 1
بیوشیمی بالینی  3 2
پرستاری داخلی -جراحی  5 2
پرستاری مراقبت های ویژه  5 3
زیست فن آوری پزشکی  4 2
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  4 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health