مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شهرضا
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شهرضا
رشته دولتی مازاد
شیمی دارویی 178 50 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health