مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شاهرود
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شاهرود
رشته دولتی مازاد
بیوشیمی بالینی  5 0
پرستاری سالمندی 5 1
پرستاری مراقبت های ویژه  5 1
زیست فن آوری پزشکی  4 0
مشاوره در مامایی  6 0
نانوتکنولوژی پزشکی  4 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health