مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شیراز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شیراز
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 1
آموزش پزشکی  5 0
آموزش بهداشت  4 2
اپیدمیولوژی  3 1
ارگونومی  3 0
اقتصاد بهداشت  3 1
انفورماتیک پزشکی  4 2
انگل شناسی  6 2
ایمنی شناسی   5 1
برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی  10 5
بهداشت وایمنی غذا  2 1
بیوشیمی بالینی  4 2
پرستاری داخلی -جراحی  6 3
پرستاری سالمندی  2 1
پرستاری سلامت جامعه  2 1
پرستاری کودکان  2 1
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  2 1
تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 3 1
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  4 1
رادیوبیولوژی  وحفاظت پرتویی  4 1
روان پرستاری 3 2
زیست فن آوری پزشکی  5 2
ژنتیک انسانی  4 0
سلامت سالمندی  4 1
سلامت ورسانه  6 3
علوم بهداشتی در تغذیه  2 1
علوم تشریحی  5 0
علوم تغذیه  5 1
فیزیوتراپی  5 2
فیزیو تراپی ورزش  4 2
فیزیولوژی  5 2
قارچ شناسی پزشکی  4 1
مامایی  10 4
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  5 2
مهندسی بهداشت حرفه ای  4 2
مهندسی بهداشت محیط  4 2
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 6 4
میکروب شناسی  6 2
نانوتکنولوژی پزشکی  4 2
ویروس شناسی پزشکی  4 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health