مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر تبریز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر تبریز
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 0
آموزش بهداشت  5 1
اپیدمیولوژی  4 0
ارگونومی  5 0
اقتصاد بهداشت  6 0
انگل شناسی  3 0
ایمنی شناسی  5 1
بهداشت وایمنی غذا  4 1
بیوشیمی بالینی  5 0
پرستاری اورژانس  4 1
پرستاری داخلی -جراحی  7 2
پرستاری سلامت جامعه  4 1
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  4 2
تاریخ علوم پزشکی  3 0
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژِی) 6 0
روان پرستاری 4 2
زیست فن آوری پزشکی  5 2
ژنتیک انسانی 4 0
سلامت سالمندی  4 1
علوم بهداشتی در تغذیه  9 3
علوم تشریحی  3 2
علوم تغذیه 8 4
علوم تغذیه در بحران وحوادث غیر مترقبه 5 0
علوم وصنایع غذائی  4 0
فناوری اطلاعات سلامت  5 1
فیزیک پزشکی  5 2
فیزیوتراپی  4 0
فیزیولوژی  3 2
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  5 3
مامایی  10 5
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  5 0
مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست(HSE) 5 0
مشاوره در مامایی  6 3
مهندسی بهداشت حرفه ای  4 0
مهندسی بهداشت محیط  4 2
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 5 4
نانوتکنولوژی پزشکی  4 2
میکروب شناسی  4 2
شیمی دارویی 178 5 1
کنترل مواد خوراکی وآشامیدنی 179 4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health