مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر تهران
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر تهران
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 27 5
آموزش پزشکی 6 1
آموزش بهداشت  25 2
اپیدمیولوژی  14 3
اتاق عمل  6 3
ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 6 0
ارگونومی  17 4
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی   9 4
اقتصاد بهداشت  20 4
انفورماتیک پزشکی  15 3
انگل شناسی  21 2
ایمنی شناسی   22 2
بهداشت روان  6 2
برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 25 0
بهداشت وایمنی غذا  13 1
بیوشیمی بالینی  22 2
بینائی سنجی  22 4
پرستاری اورژانس  13 7
پرستاری توانبخشی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  40 8
پرستاری سالمندی  22 5
پرستاری سلامت جامعه  24 3
پرستاری کودکان  35 5
پرستاری مراقبت های ویژه  57 6
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  17 7
پرستاری نظامی  16 0
تکنولوژی گردش خون  5 0
تاریخ علوم پزشکی  10 3
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  15 3
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژِی) 19 5
رادیوبیولوژی  وحفاظت پرتویی  8 0
رفاه اجتماعی  6 2
روان پرستاری 32 3
روانشناسی سلامت 5 0
روانشناسی بالینی  26 7
زیست فن آوری پزشکی  20 2
ژنتیک انسانی  25 0
سلامت سالمندی  9 1
شنوایی شناسی 19 2
علوم بهداشتی در تغذیه  30 3
علوم تشریحی  15 1
علوم تغذیه  34 7
علوم تغذیه در بحران وحوادث غیر مترقبه     9 2
علوم وصنایع غذائی 11 1
فناوری اطلاعات سلامت  11 2
فیزیک پزشکی  21 5
فیزیوتراپی  33 7
فیزیو تراپی ورزش  10 0
فیزیولوژی  21 2
قارچ شناسی پزشکی  12 3
کاردرمانی  22 6
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  25 6
گفتار درمانی  20 4
مامایی  39 14
مددکاری اجتماعی  6 3
مدیریت توانبخشی  11 2
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  46 11
مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست(HSE) 8 1
مشاوره در مامایی  6 3
مهندسی بهداشت حرفه ای  21 5
مهندسی بهداشت محیط  29 5
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 12 5
میکروب شناسی  48 4
میکروب شناسی مواد غذایی  6 2
نانوتکنولوژی پزشکی  27 0
ویروس شناسی پزشکی  20 1
سم شناسی 177 17 1
شیمی دارویی 178 10 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health