مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر یزد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر یزد
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 4 2
آموزش بهداشت  4 3
اپیدمیولوژی  4 2
ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 3 0
ارگونومی 5 2
اکولوژی انسانی  6 0
انگل شناسی  3 0
ایمنی شناسی   3 2
بهداشت وایمنی غذا  5 3
بیوشیمی بالینی  3 1
پرستاری سالمندی  5 0
پرستاری مراقبت های ویژه  5 3
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  6 0
زیست فن آوری پزشکی  4 2
ژنتیک انسانی  5 0
سلامت سالمندی  4 2
علوم بهداشتی در تغذیه  7 3
علوم تشریحی  3 1
فیزیک پزشکی  4 1
فیزیولوژی  4 3
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  7 4
مدیریت پسماند184 6 0
مشاوره در مامایی  8 4
مهندسی بهداشت حرفه ای  4 2
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  5 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health