مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر زنجان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر زنجان
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 1
آموزش بهداشت 4 1
بهداشت وایمنی غذا  3 1
بیوشیمی بالینی  5 1
پرستاری اورژانس  4 1
پرستاری داخلی -جراحی  5 1
پرستاری مراقبت های ویژه  4 1
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  3 1
روانشناسی بالینی 5 2
زیست فن آوری پزشکی  4 1
فیزیولوژی  3 1
مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست(HSE) 4 0
مشاوره در مامایی  5 1
مهندسی بهداشت حرفه ای  5 0
مهندسی بهداشت محیط  3 1
نانوتکنولوژی پزشکی  4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health