مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 95-94 موسسه معی
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه3کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 95-94 کارنامه رتبه12کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 95-94
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه27کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 97-96 کارنامه رتبه16کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 97-96