مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه23کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94 کارنامه رتبه27کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94
  کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94 کارنامه رتبه14کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94
  کارنامه رتبه3کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه10کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95 کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه17کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95 کارنامه رتبه13کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه21کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95 کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95
    کارنامه رتبه30کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه11کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96 کارنامه رتبه4کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96
  کارنامه رتبه18کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96 کارنامه رتبه15کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96
    کارنامه رتبه29کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96