کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه23کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94 کارنامه رتبه27کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94
  کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94 کارنامه رتبه14کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94
  کارنامه رتبه3کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه10کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95 کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه17کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95 کارنامه رتبه13کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه21کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95 کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95
    کارنامه رتبه30کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه11کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96 کارنامه رتبه4کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96
  کارنامه رتبه18کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96 کارنامه رتبه15کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96
    کارنامه رتبه29کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 97-96