مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد انفورماتيك پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد انفورماتيك پزشكي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
14 202.2 انفورماتيك  پزشكي علوم كامپيوتري
درصد درس دوم درصد درس اول
40.5515 مديريت  اطلاعات  بهداشتي  و درماني 44.8844 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
37.0367 زبان  عمومي 49.3789 رياضي  و امار حياتي)هركدام  15 سوال(
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است