مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 23کارشناسی ارشد انفورماتيك پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 23کارشناسی ارشد انفورماتيك پزشكي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
23 182.34 انفورماتيك  پزشكي مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر  _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
47.4397 مديريت  اطلاعات  بهداشتي  و درماني 44.0865 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 زبان  عمومي 67.3367 رياضي  و امار حياتي)هركدام  15 سوال(
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است