مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه3کارشناسی ارشد انفورماتيك پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه3 کارشناسی ارشد انفورماتيك  پزشكي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
3 225.48 انفورماتيك  پزشكي مهندسي كامپيوتر _ سخت افزار 
درصد درس دوم درصد درس اول
47.4397 مديريت  اطلاعات  بهداشتي  و درماني 68.1346 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 زبان  عمومي 79.6789 رياضي  و امار حياتي)هركدام  15 سوال(
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است