مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد انفورماتيك پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد انفورماتيك پزشكي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
6 229.18 انفورماتيك  پزشكي مهندسي كامپيوتر _ سخت افزار 
درصد درس دوم درصد درس اول
25.25 مديريت  اطلاعات  بهداشتي  و درماني 49.7021 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
47.1367 زبان  عمومي 81.9211 رياضي  و امار حياتي)هركدام  15 سوال(
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است