مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه52کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-94 کارنامه رتبه64کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-94
  کارنامه رتبه36کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-94 کارنامه رتبه46کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-94
  کارنامه رتبه18کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-94 کارنامه رتبه32کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-94
  کارنامه رتبه9کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-94 کارنامه رتبه17کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه27کارشناسی ارشد انگل شناسی 96-95 کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد انگل شناسی 96-95
  کارنامه رتبه29کارشناسی ارشد انگل شناسی 96-95 کارنامه رتبه36کارشناسی ارشد انگل شناسی 96-95
  کارنامه رتبه46کارشناسی ارشد انگل شناسی 96-95 کارنامه رتبه63کارشناسی ارشد انگل شناسی 96-95
  کارنامه رتبه67کارشناسی ارشد انگل شناسی 96-95 کارنامه رتبه92کارشناسی ارشد انگل شناسی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه16کارشناسی ارشد انگل شناسی 97-96 کارنامه رتبه1کارشناسی ارشد انگل شناسی 97-96
  کارنامه رتبه38کارشناسی ارشد انگل شناسی 97-96 کارنامه رتبه20کارشناسی ارشد انگل شناسی 97-96
  کارنامه رتبه52کارشناسی ارشد انگل شناسی 97-96 کارنامه رتبه46کارشناسی ارشد انگل شناسی 97-96
  کارنامه رتبه107کارشناسی ارشد انگل شناسی 97-96 کارنامه رتبه53کارشناسی ارشد انگل شناسی 97-96