مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:محتوا دورهای باز آموزی
 
 
 
   
 
محتوای دوره های بازآموزی
 
   
   
   
   
   
  حاکمیت بالینی CPR  
   
 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health