انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:محتوا دورهای باز آموزی
 
 
 
   
 
محتوای دوره های بازآموزی
 
   
   
   
   
   
  حاکمیت بالینی CPR  
   
 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health