مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-94 کارنامه رتبه12کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-94
    کارنامه رتبه4کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه9کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95 کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95
  کارنامه رتبه30کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95 کارنامه رتبه28کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95
  کارنامه رتبه41کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95 کارنامه رتبه35کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95
  کارنامه رتبه69کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95 کارنامه رتبه62کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95
  کارنامه رتبه142کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95 کارنامه رتبه132کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95
    کارنامه رتبه145کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه13کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96 کارنامه رتبه8کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96
  کارنامه رتبه28کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96 کارنامه رتبه21کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96
  کارنامه رتبه47کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96 کارنامه رتبه33کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96
  کارنامه رتبه70کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96 کارنامه رتبه60کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96
  کارنامه رتبه106کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96 کارنامه رتبه97کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97-96