مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 12کارشناسی ارشد بيوشيمي باليني95-94

 

کارنامه رتبه 12کارشناسی ارشد بيوشيمي  باليني95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
12 231.79 بيوشيمي  باليني زيست شناسي عمومي 
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 60.3172 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
55.2167 زيست  سلولي  - مولكولي 88.88 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
67.3367 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است