مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 4کارشناسی ارشد بيوشيمي باليني95-94

 

کارنامه رتبه 4کارشناسی ارشد بيوشيمي  باليني 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
4 264.02 بيوشيمي  باليني شيمي _ محض
درصد درس دوم درصد درس اول
65.9833 زيست  سلولي  - مولكولي 86.1833 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
71.5383 شيمي  الي  و عمومي 0 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
82.3958 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است