مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد بيوشيمي باليني95-94

 

کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد بيوشيمي  باليني95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
6 248.41 بيوشيمي  باليني علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
57.9033 زيست  سلولي  - مولكولي 87.5367 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
82.7594 شيمي  الي  و عمومي 0 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
66.4479 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است