مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
آزمونهای کاردانی به کارشناسی
 
 
   
 
آزمونهای کاردانی به کارشناسی
 

 

موسسه علوم و فنون معین با بهره گیری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه های برتر دکتری تخصصی با پشتوانه آمار قبولی بالا در سنوات گذشته آزمونهای کاردانی به کارشناسی را به صورت حضوری در موسسه برگزار می نماید
:آزمونهای کشوری در رشته های زیر در موسسه معین ونمایندگیهای موسسه برگزار می گردد
 
Test cable channels Graduate Department of Health