مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته آمار زیستی
رشته هایی که کارشناس ارشد آمار زیستی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

آمارزیستی،اقتصادسلامت،آموزش پزشکی،زیست پزشکی سامانه ای،سیاست های غذا وتغذیه

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health