مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد آموزش بهداشت
رشته هایی که کارشناس ارشد آموزش بهداشت می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

آموزش بهداشت وارتقاسلامت،آموزش پزشکی،سیاستگذاری سلامت، سیاست های غذاوتغذیه،سالمندشناسی،بهداشت باروری(باپایه کارشناسی مامایی)

اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health