مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته ارزیابی فناوری سلامت
رشته هایی که کارشناس ارشد ارزیابی فناوری سلامت می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

اقتصادسلامت،اموزش پزشکی،سیاستگذاری سلامت،مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی،مدیریت اطلاعات سلامت،اقتصاد ومدیریت دارو

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health