مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته اعضای مصنوعی
رشته هایی که کارشناس ارشد اعضای مصنوعی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی،علوم اعصاب،مشاوره توانبخشی،مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)،نانوفن آوری پزشکی، مهندسی پزشکی(گرایش رباتیک پزشکی)

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health