مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد بافت شناسی دامپزشکی
رشته هایی که کارشناس ارشد بافت شناسی دامپزشکی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

مهندسی بافت

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health