مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی وزارت علوم
رشته هایی که کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی وزارت علوم می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سلامت ورفاه اجتماعی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health