مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
رشته هایی که کارشناس ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

آموزش پزشکی،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health