مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته بهداشت حرفه ای
رشته هایی که کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ارگونومی،بهداشت حرفه ای(بهداشت صنعتی)،سیاستگذاری سلامت،نانو فن آوری پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health