مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد بهداشت مادر و کودک
رشته هایی که کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

آموزش بهداشت وارتقاسلامت،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health