مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته بهداشت محیط
رشته هایی که کارشناس ارشد بهداشت محیط می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

بهداشت محیط،سیاستگذاری سلامت، نانو فن آوری پزشکی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health