مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی
رشته هایی که کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سیاست های غذا وتغذیه، علوم وصنایع غذایی، علوم تغذیه، بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health