مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته بینایی سنجی
رشته هایی که کارشناس ارشد بینایی سنجی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ینایی سنجی، سالمند شناسی، علوم اعصاب،مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health