مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد بیوفیزیک
رشته هایی که کارشناس ارشد بیوفیزیک می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ایمنی شناسی پزشکی، حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین،زیست پزشکی سامانه ای،فیزیک پزشکی،نانو فن آوری پزشکی، انفورماتیک پزشکی ,پزشکی مولکولی , نانوفناوری دارویی ,زیست مواد دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health