مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد بیوشیمی
رشته هایی که کارشناس ارشد بیوشیمی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ایمنی شناسی پزشکی،بیوشیمی بالینی،پزشکی مولکولی، نانو فن آوری پزشکی ,سم شناسی ,حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین، ژنتیک پزشکی، علوم تغذیه،زیست فناوری پزشکی ,داروسازی هسته ای ,بیوتکنولوژی دارویی , نانوفناوری دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health