مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
رشته هایی که کارشناس ارشد بیوتکنولوزی کشاورزی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

زیست فناوری پزشکی،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health