مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
رشته هایی که کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

زیست فناوری پزشکی،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health