مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد بیوتکنولوژی میکروبی
رشته هایی که کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

پزشکی مولکولی،توکسین های میکروبی،زیست فناوری پزشکی،ژنتیک پزشکی ,بیوتکنولوژی دارویی، زیست پزشکی سامانه ای

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health