مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی
رشته هایی که کارشناس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ایمنی شناسی پزشکی، سم شناسی ,بیولوژی تولیدمثل، بیوتکنولوژی دارویی , پزشکی مولکولی، توکسین های میکروبی،زیست پزشکی سامانه ای،زیست فناوری پزشکی،ژنتیک پزشکی، علوم سلولی کاربردی، آوری پزشکی،مهندسی بافت، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health