مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد بیوتکنولوژی
رشته هایی که کارشناس ارشد بیوتکنولوژی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین ,مهندسی بافت،زیست فناوری پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، نانوفن آوری پزشکی , نانوفناوری دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health